O nas

Pierwszy w województwie lubuskim i pomorskim konsultant metodą Alfreda Tomatisa, certyfikowany przez TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. w Luksemburgu.

•  Treningi słuchowe Tomatis (dla dzieci, młodzieży i dorosłych)
•  Treningi słuchowe Tomatis (integracja języków obcych – j.angielski, j.niemiecki, j.francuski)
•  Terapia metodą integracji sensorycznej – diagnoza, programy do terapii domowej
•  Terapia logopedyczna

Istnieje szeroka gama trudności szkolnych zgrupowanych pod nazwą specyficznych trudności szkolnych. Znaczna ilość dzieci (od 4 do 6%) doświadcza tych trudności. Nie można ich wyjaśnić brakiem inteligencji, ani niesprzyjającymi warunkami ekonomicznymi, czy też problemami natury psychologiczno-emocjonalnej. Trudności te mają podłoże neurobiologiczne i zakłada się, że są rezultatem nieprawidłowego rozwoju określonych okolic mózgu w okresie prenatalnym.

Zaburzenia te są odpowiednikiem:

•  dysleksjię w zakresie umiejętności czytania
•  dysgrafii w pisowni
•  oraz dyspraksji w planowaniu i koordynacji wyuczonych ruchów .

Odpowiadają one także dysfazji w języku mówionym i dyskalkulii w opanowaniu matematyki.

Metoda TOMATISA oddziałuje na plastyczność połączeń nerwowych, odpowiedzialnych za dekodowanie i analizę dźwięków, ale także za motoryczność, równowagę i koordynację mogąc pomóc w rozwijaniu strategii kompensacji, w przypadku problemów w nauce i w języku. Metoda TOMATISA nie jest w stanie całkowicie wyeliminować tych problemów, ale pozwala zapanować nad nimi i skutecznie sobie z nimi radzić.